Mes MAITRES

La jeunesse :

 l’externe le YOSEIKAN BUDO avec M MOCHIZUKI

MOUCHIZUKI

JIAN Liu Jun

Découverte du QI GONG et du TAI CHI avec docteur

JIAN Liu Jun. Travail du style CHEN avec M CHEN Zeng Lei

Et son élève ZHONG Dong Gu

CHEN Zeng Lei

Découverte du style WU avec M MA

Du style LI avec m ZHANG Shaotang

ZHONG Dong Gu

MA

Perfectionnement QI GONG

Avec M KE Wen

WONG Tun Ken

ZHANG Shaotang

QI GONG

Thérapeutique

Avec M ZHANG Ming Liang

Style E Mei

Perfectionnement

Et Ba Gua avec

M WONG Tun Ken

KE Wen

Style Qing Cheng 

Avec

M LIU Sui Bin

LIU Sui Bin

ZHANG Ming Liang

Style du WU DANG avec 

M YUAN Li Min

Et M MING Yue

YUAN Li Min

MING Yue